5. 5. 2019

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Účelem těchto Informací o zpracování osobních údajů je srozumitelně Vás seznámit s tím, jak je nakládáno s Vašimi osobními údaji, které jsou shromažďovány správcem údajů (jak je definován níže), jak to vyžadují právní předpisy, včetně ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („General Data Protection Regulation – GDPR“). Vaše osobní údaje budou zpracovávány správcem údajů v souladu s podmínkami, které jsou zde uvedeny.  

Správce údajů 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost INV Solutions, s.r.o. se sídlem v Praze – Padovská 585/14, Praha 15 – Horní Měchopupy, 109 00, IČO: 03248119, provozovatel autopůjčovny www.hellcars.cz (dále také provozovatel), prohlašuje, že veškeré osobní údaje (dále také údaje) jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními v oblasti ochrany osobních údajů. 

1. OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH ZPRACOVÁNÍ

1.1. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Pokud si od nás půjčujete vůz, shromažďujeme: 
• Jméno a kontaktní údaje. Jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. 
• Demografické údaje. Údaj o zemi a preferovaný jazyk. 
• Údaje vzniklé na základě uzavření smlouvy. 

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy shromažďujeme: 
• Jméno a kontaktní údaje – e-mailová adresa 

Dále zpracováváme tyto osobní údaje: 
• Údaje z komunikace mezi provozovatelem a zákazníkem 
• Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných provozovatelem

1.2. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

• Poskytování služeb a jejich zlepšování. Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje. 
• Zpracování poptávky prostřednictvím naší webové stránky, mobilní aplikace či telefonu. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro možnost uzavření smlouvy o nájmu a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady). 
• Zákaznická podpora. Pro zajištění zákaznického servisu a pro odstranění případných problémů při plnění smlouvy o nájmu zpracováváme Vaše osobní údaje na základně nezbytného splnění těchto smluv. 
• Zlepšování služeb. Údaje používáme k neustálému zlepšování našich služeb a systémů a zároveň za účelem činit informovaná rozhodnutí za použití souhrnných analýz a business inteligence, to vše na základě našeho oprávněného zájmu odvíjejícího se od svobody podnikání a spočívajícího v nezbytnosti zlepšování poskytovaných služeb kvůli úspěchu v hospodářské soutěži. Abychom zajistili dostatečnou ochranu Vašim právům a zájmům používáme pro účely zlepšování osobní údaje v anonymizované podobě. 
• Ochrana, bezpečnost a řešení sporů. Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá v zajištění ochrany a bezpečnosti našich systémů a našich zákazníků, k zjišťování a prevenci podvodů, řešení sporů a prosazování našich dohod na základě oprávněného zájmu. • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení). Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém e-mailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud si je výslovně vyžádáte. Marketingové nabídky, které se vám zobrazují, mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech). Neprovádíme plně automatizované zpracování, které by pro Vás mělo právní účinky. Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci textu. 
• Zpracovávání cookies z internetových stránek provozovatele. V případě, že máte ve svém webovém prohlížeči povoleny cookies, zpracováváme záznamy chování z cookies umístěných na internetových stránkách provozovatele, a to pro účely zajištění lepšího provozu internetových stránek a pro účely internetové reklamy. Více informací naleznete v samostatné kapitole tohoto dokumentu. 

1.3. PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

• Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze na základě oprávněného zájmu. 
• třetím stranám, např. právním zástupcům, soudům za účelem vymáhání nebo uzavření jakékoli smlouvy s Vámi 
• veřejným orgánům (např. policie) Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za tato zpracování správce zodpovědnost. Tato zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

2. ZABEZPEČENÍ ÚDAJŮ A DOBA UCHOVÁNÍ

• Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování. 
• U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

3. DOBA ZPRACOVÁNÍ

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme: 
• po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy o nájmu, tj po dobu trvání nájmu. 
• po dobu, po kterou je provozovatel povinen uchovávat data podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení. 
• Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 2 let. 
• V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

4. PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

• Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, můžete kdykoliv požadovat bezplatnou informaci o zpracovávání svých osobních údajů. 
• V případě, že se domníváte, že zpracování osobních údajů provádíme v rozporu s ochranou Vašich osobních údajů a zákonnými podmínkami ochrany osobních údajů, můžete požádat o vysvětlení, požadovat, abychom odstranili takto vzniklý stav, zejména můžete požadovat, provedení opravy, doplnění, likvidaci osobních údajů nebo blokaci osobních údajů. 
• Máte taktéž právo kdykoliv se obrátit se svou žádostí na pověřence pro ochranu osobních údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 
• Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv odvolat. Pokud odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo anonymizovány; to se však netýká těch osobních údajů, které provozovatel potřebuje ke splnění zákonných povinností či k ochraně svých oprávněných zájmů. K likvidaci osobních údajů dojde rovněž v případě, že osobní údaje nebudou zapotřebí pro stanovený účel nebo jestliže bude uložení Vašich údajů nepřípustné z jiných zákonem stanovených důvodů. 

5. WEBOVÉ STRÁNKY

5.1. Soubory cookies 

Naše stránky používají tzv. cookies, aby naše nabídka byla pro vás relevantní, zajímavá a uživatelsky příjemná. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači, chytrém telefonu či jiném zařízení a které jsou užívány ve Vašem prohlížeči. Více informací o souborech cookies můžete nalézt zde. Soubory cookies využíváme např. pro co nejlepší přizpůsobení našich stránek Vašim požadavkům díky sledování návštěvnosti, Vašem pohybu po stránkách a využitých funkcích. Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. cookie třetích stran). Například informace o pohybu na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou v rámci zobrazení a přizpůsobení internetových reklamních bannerů na Vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů Vás však nelze identifikovat. 

5.2. Využití souborů cookies 

Cookie lze také rozdělit podle jejich funkčnosti na: 

• analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají • konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů 

• trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů • remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení 

• esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu 

5.3. Odmítnutí souborů cookies 

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy. 

6. KONTAKTUJTE NÁS

V případě jakýchkoli dotazů, komentářů a žádostí ohledně těchto Zásad nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@hellcars.cz či telefonicky na +420 724 986 308.